Van de bestuurstafel

SytaHet loopt naar het einde van het jaar. Het was een jaar waarin best veel is gebeurd. Nardus is genomineerd voor de Nationale Business Award 2016. Binnenkort kan op ons worden gestemd en op 7 februari 2017 wordt tijdens een televisie uitzending bekend gemaakt wie de winnaar is.

Daarnaast hadden we nog een feestje te vieren. “Het noaberschap in de lokale uitvaart” is, op initiatief van Nardus, geplaatst op de Nationale Inventaris van het Cultureel Immaterieel Erfgoed in Nederland. Tijdens de algemene vergadering is het certificaat getekend en overhandigd. We hebben hierover afspraken gemaakt, deze ziet u terug in het Jaarplan 2017.
Helaas ging de NARDUSdag niet door, wegens te weinig aanmeldingen. Het bestuur gaat nu kijken hoe we dichter naar u kunnen komen. Inmiddels hebben veel bestuursleden de vragenlijst ingevuld die ik heb uitgereikt tijdens mijn presentatie in de diverse vergaderingen. Zelf heb ik het zeer plezierig gevonden om naar deze vergaderingen toe te komen en te horen wat er speelt. Hierdoor komt Nardus dichter bij. Uit de diverse reacties mag ik concluderen dat ook de aanwezigen in de vergaderingen het als prettig hebben ervaren dat ik aanwezig was. Als het aan mij ligt dat kom ik vaker naar een regio- ,clusterbijeenkomst of ledenvergadering.
Op 24 november is besloten dat de Gelderse – Overijsselse Bond met ingang van 31-12-2016 wordt opgeheven. Ondanks diverse pogingen bleek het onmogelijk te zijn nieuwe bestuursleden te vinden en de meerderheid van de leden gaf aan dat zij de meerwaarde van een Bond ook niet echt zien. Wel vinden ze het belangrijk lid te zijn van een overkoepelende organisatie. Dit betekent dat verenigingen in Gelderland en Overijssel rechtstreeks lid kunnen worden van Nardus. De aangesloten verenigingen zijn hierover inmiddels geïnformeerd en wij vertrouwen erop dat de zij lid willen blijven van Nardus.

Tijdens de afgelopen algemene vergadering is besloten de gedragscode uitvaartfinanciering gestalte te gaan geven. Er is een commissie geïnstalleerd die het verder gaat uitwerken. Deze commissie bestaat uit Henk Dekker, José Groot en Anno Westra. Deze week komen zij voor het eerst bijeen.

In de algemene vergadering in het voorjaar 2017 zal de gedragscode bestuur op de agenda staan. Hiermee hebben we drie instrumenten waarmee u als bestuur van een uitvaartvereniging laat zien dat u uw zaken goed hebt geregeld. Een gedragscode helpt u om inzicht te krijgen in de materie en afspraken te maken voor verbeteringen. Dit wordt vervolgens gedeeld met de leden in het jaarverslag.
Het bestuur van Nardus is ervan overtuigd dat veel verenigingen zonder meer voldoen aan de gedragscodes. Echter zij zijn zich hiervan vaak niet bewust en denken dat er veel werk op hen afkomt. Dat valt echt reuze mee. We hopen dan ook dat we ook in 2017 weer diverse verenigingen het certificaat, behorend bij de gedragscode uitvaartzorg, mogen overhandigen.
Ook bij het zoeken naar nieuwe bestuursleden kan dit meehelpen. U kunt laten zien hoe een en ander is geregeld en wat er van een bestuur wordt verwacht.

Nardus blijft zich op landelijk niveau inzetten voor uw belangen, zij biedt ondersteuning waar nodig en door middel van bundeling van krachten zijn we SAMEN STERK.

Tenslotte wens ik u fijne feestdagen toe en een liefdevol 2017.

Syta Hammink,
officemanager