Van de Bestuurstafel

Op 13 april is de Algemene Vergadering gehouden en heeft het bestuur verantwoording afgelegd over het jaar 2018.
Albert Berends had enige tijd geleden aangegeven dat hij niet langer deel wil uitmaken van het Nardus bestuur en heeft op 13 april afscheid genomen. Helaas kon Albert niet aanwezig zijn en doen we dit op een ander tijdstip met het dagelijks bestuur in de vorm van een etentje. Albert heeft jarenlang deel uitgemaakt van het bestuur van Nardus, eerst als “gewoon” bestuurslid en later als penningmeester. Persoonlijk heb ik altijd op een prettige manier met Albert samengewerkt.
Nadat het bestuur door de vergadering decharge werd verleend  konden we kijken naar de toekomst.
We zijn erg blij dat we qua dagelijks bestuur weer op volle sterkte zijn door het aantreden van twee nieuwe bestuursleden. Guido van der Velde volgt Albert Berends op als penningmeester en Rein Bouwman neemt zitting in het bestuur en is verantwoordelijk voor uitvaartzorg. Ook zal Rein zijn contacten in “Den Haag” gebruiken, waar nodig.

De Nardus projectgroep “Nieuwe organisatievorm” heeft een tussenrapportage gegeven. Het bestuur had de intentie dat tijdens deze vergadering een eindrapportage kon worden gegeven, maar dit bleek niet mogelijk. Er moet meer onderzoek gedaan worden dan werd voorzien en ook wil men gesprekken met de achterban alvorens met een eindrapport te komen. Hiervoor was de tijd te kort.
Het ligt in de bedoeling dat voor de zomervakantie gesprekken plaatsvinden met de besturen van de diverse koepels en bonden. Ook wil de projectgroep in gesprek met externe partijen om te kijken of er een vorm van samenwerking mogelijk is.
Na de zomerperiode zal zij in gesprek gaan met de besturen van de diverse uitvaartverenigingen. Dit kan wellicht in regio- of clustervergaderingen. Hierover wordt overleg gepleegd met de koepels/federaties. Op 3 oktober  staat al een bijeenkomst gepland met de direct aangesloten leden.
Wanneer u een uitnodiging ontvangt om bij de discussie met de projectgroep aanwezig te zijn, dan hoop ik dat u hieraan tegemoet komt en uw stem laat horen.

Tijdens de algemene vergadering van 23 november zal de projectgroep haar eindrapportage presenteren.

In de zomerperiode gaan enkele bestuursleden hard werken aan een concreet opleidingsplan. Diverse onderwerpen zullen aan de orde komen. Hoe het eruit gaat zien en op welke wijze u een opleiding/workshop/cursus kunt volgen dat horen we na de zomer. Het bestuur van Nardus is van mening dat hier behoefte aan is, zowel voor bestuursleden die al langer zitting hebben in een uitvaartvereniging als voor nieuwe bestuurders.

Er is veel te doen in het belang van u als lid van Nardus. Want:  “Samen staan we Sterk!”

Syta Hammink,
officemanager