Header

Van de bestuurstafel

De algemene vergadering is gehouden op 28 juni 2014. Daar hebben de leden gekozen voor de nieuwe organisatiestructuur. Wat inhoudt dat er een Dagelijks Bestuur wordt gevormd en een Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit personen die op basis van een functieprofiel zijn gekozen. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de leden van het Dagelijks Bestuur aangevuld met een vertegenwoordiger van elke koepel en een vertegenwoordiger namens de rechtstreeks aangesloten leden. Hierdoor worden de lijnen korter en kan sneller met de achterban worden gecommuniceerd.
Voor een overzicht van de bestuurssamenstelling verwijzen wij u naar het overzicht.

Ook de statutenwijzigingen kunnen worden doorgevoerd. In de AV op 28 juni hebben de leden voor de voorgestelde wijzigingen gekozen, echter het minimaal aantal leden was hierbij niet aanwezig. Daarom is op 17 juli een extra AV geweest, waarbij de toen aanwezige leden unaniem voor hebben gestemd. Inmiddels heeft het Ministerie van SZW ook gereageerd op de wijzigingen en kan, voor zover het nu laat aanzien, de notaris de zaak afronden.
Het verslag van de AV van 28 juni kunt u hier lezen.

Op 17 juli is het huidige DB voor het eerst bijeen geweest en is kennis gemaakt met Jelle Wesselius. Jelle is tijdens de AV gekozen in de functie van secretaris. Hij is sinds kort bestuurslid van de Friese Federatie.
Voorlopig hebben we nog een DB functie vacant, namelijk die van DB lid uitvaartfinanciering. We hopen in de AV van 22 november een kandidaat voor te kunnen stellen.
Jan de Jong keert niet terug in het bestuur, maar zal voorlopig nog een aantal lopende zaken voor Nardus afhandelen, waaronder de cao-onderhandelingen. Wij zijn blij dat Jan hiertoe bereid is.

Op 19 september komt het AB bijeen. Deze vergadering zal voornamelijk in het teken staan van het beleid voor de komende jaren.
We houden u  op de hoogte.

Syta Hammink, officemanager

---

Vakantie

Het verenigingskantoor is van maandag 4 augustus tot maandag 25 augustus gesloten in verband met vakantie. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden. Is het niet dringend dan kunt u een mail sturen aan info@nardus.eu en ik zal na mijn vakantie reageren.

Voor diegenen die ook met vakantie gaan, hen wens ik een fijne tijd toe en kom weer veilig thuis. Alle thuisblijvers wens ik ook een fijne zomer toe en geniet van het Hollandse weer.

Syta Hammink, officemanager

---

Wel bestuurder en geen inloggegevens

Wanneer u bestuurder bent van een uitvaartvereniging die aangesloten is bij Nardus dan hebt u het recht om de hele website te benaderen. Achter de inlog staan gegevens die alleen voor leden van Nardus zijn bestemd en deze zijn alleen te benaderen wanneer u beschikt over een gebruikersnaam en wachtwoord. Alle verenigingen hebben een tijd geleden een wachtwoord ontvangen, maar wij zien in de statistieken dat er veel verenigingen zijn die nog nooit verder hebben gekeken. En dat is jammer. Bent u bestuurder en wilt u weten wat er achter de inlog staat stuur dan een mail naar info@nardus.eu met daarin uw naam en de functie binnen de uitvaartvereniging en de plaats van de uitvaartvereniging. Ik stuur u vervolgens de benodigde gebruikersnaam en wachtwoord. 

Syta Hammink, officemanager

Nardus gedragscode uitvaartzorg

In het vorige NARDUSblad konden we een aantal verenigingen feliciteren met het feit dat zij de gedragscode in ontvangst konden nemen. Nu zijn er weer enkele verenigingen die een verzoek hebben ingediend en de benodigde stukken hebben toegezonden. De stukken worden gezonden naar de koepel, of indien deze er niet is, rechtstreeks naar het verenigingenkantoor van Nardus. Vervolgens worden de stukken doorgenomen en waar nodig worden aanvullende vragen gesteld. Daarna kan de gedragscode worden uitgereikt. Hiervoor kiezen we een algemene vergadering of tijdens een aparte bijeenkomst bij de uitvaartvereniging.
Na de vakantie hebben we vaak goede voornemens, één ervan kan zijn om de Nardus Gedragscode Uitvaartzorg ter hand te nemen. Goed initiatief! De gedragscode vindt u hier. (Hiervoor moet u wel zijn ingelogd). En voor vragen kunt u terecht bij uw koepel of bij het kantoor van Nardus.

Syta Hammink, officemanager

---

Brief betreffende het toezicht

Enige tijd geleden heeft het bestuur van Nardus een brief gezonden naar Minister Dijsselbloem van Financiën en naar de vaste Kamercommissie van Financiën en  van EZ. Ook De Nederlandsche Bank ontving een afschrift van onze brief. Deze brief gaat over het feit dat Nardus zich ernstig zorgen maakt over de wijze waarop de toezichtgesprekken bij DNB worden gevoerd met bestuurders van uitvaartverenigingen. Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden met een afvaardiging van DNB en het DB van Nardus. Echter zij verwijzen naar de wet en hetgeen zij dienen uit te voeren.
Op 11 september vindt er een gesprek plaats op het Ministerie van Financiën. Peter Buisman en Leen van Loosen zullen Nardus vertegenwoordigen. 

---

Brief aan VNG betreffende gemeentelijke leges

Nardus heeft op verzoek van het AB een brief gezonden naar VNG betreffende de gemeentelijke leges. Deze brief had de volgende tekst: NARDUS, de belangenorganisatie van samenwerkende uitvaartorganisaties signaleert jaar op jaar een onbalans in de verhogingen van de gemeentelijke grafrechten. Er ontstaat een beeld van willekeur, waarbij de relatie tussen de begrafenis, het graf en de exploitatiekosten vaak ver …

Lees verder

---

VAR uit 2014 ook nog geldig in 2015

In augustus van dit jaar verwacht Wiebes het wetsvoorstel over de medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever bij VAR-aanvragen aan de Tweede Kamer te kunnen sturen. In afwachting hierop mogen de VAR’s die voor het jaar 2014 zijn afgegeven ook in de eerste maanden van 2015 nog worden gebruikt. Momenteel  werkt het ministerie van Financiën aan een nieuwe systematiek voor de Verklaring …

Lees verder

---

Publiek toezicht uit algemene middelen betalen

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben laten weten geen voorstander te zijn van de plannen van het kabinet om de financiële sector zelf te laten opdraaien voor de toezichtskosten. “Toezicht dat het algemeen belang dient, kan niet voor rekening komen van de ondertoezichtgestelden”, stellen de ondernemersorganisaties. “Publiek toezicht moet uit publieke middelen betaald worden”, vinden de organisaties. “Alle consumenten en bedrijven profiteren …

Lees verder