Header

Van de bestuurstafel

De derde week van november was een drukke week voor Nardus. Op donderdag 20 november vond eerst een dagelijks bestuursvergadering plaats en vervolgens een vergadering met het algemeen bestuur. Deze vergaderingen worden in "de Schakel" in Nijkerk gehouden.

Naar aanleiding van een inkomende vraag is deze door het DB uitgezocht.
Leden en niet leden storten geld bij onze vereniging voor toekomstige begrafeniskosten in het depositofonds van onze vereniging.
Op basis van de wet Inkomstenbelasting 2001 art.5.10 2.b. zijn deze gelden vrijgesteld voor box 3 in de inkomstenbelasting. Dit houdt ook in dat ze voor mensen die in een verpleegtehuis of zorginstelling verblijven, niet meegeteld hoeven te worden voor de berekening van de AWBZ bijdrage. Volgens berichten zal deze vrijstelling m.i.v. 01-01-2015 verdwijnen. Als deze vrijstelling gehandhaafd kan worden dan kan dat voor de begrafenisverenigingen met een depositofonds een lucratief aspect zijn om in de toekomst verzekerd te zijn van begrafenissen.

Kan Nardus hier nog wat aan doen?
Peter heeft hierover gebeld met de belastingdienst. Depositogelden blijven in box 3. Het komt niet in de nieuwe wet 2015 ten aanzien van afkoop naturaverzekeringen en in de 2e kamer is ook geen verandering aan de orde geweest.

In het algemeen bestuur stond de toekomst van Nardus op de agenda. Wat zijn de speerpunten waar Nardus zich de komende jaren op moet richten. Aan het einde van de vergadering werd helder waar overeenstemming over was maar ook nog verschillen die nog nader zullen worden gewogen. In de algemene vergadering op zaterdag 22 november kon de voorzitter een mondelinge toelichting geven over het beleid voor de komende jaren. Het conceptverslag van deze algemene vergadering is inmiddels verspreid en kunt u hier lezen. In deze vergadering werd ook de begroting 2015 voorgelegd aan de vergadering. Voor 2015 wordt de contributie € 11,50 per uitvaart.

Het kan zijn dat u de nieuwsbrief niet wilt ontvangen. U kunt zich onderaan uitschrijven.

En zo zijn we alweer ver in de maand december aangekomen. Sinterklaas is weer terug naar Spanje en overal worden de kerstbomen geplaatst. Nog enkele weken en we luiden 2014 uit. Daarom wil ik u fijne feestdagen toewensen en een gezond 2015.

Syta Hammink, officemanager

---

Uitreiking certificaat Nardus gedragscode Uitvaartzorg aan DLE Hattem en Patrimonium Doesburg

Twello: Tijdens de ledenvergadering van de Bond van Uitvaartinstellingen in Gelderland/Overijssel werd op 6 november door de secretaris van Nardus, de heer Jelle Wesselius,  aan DLE Hattem en Patrimonium Doesburg het certificaat Nardus gedragscode Uitvaartzorg uitgereikt. Beide verenigingen hebben zich het afgelopen jaar laten toetsen op het werken volgens de gedragscode en zijn met vlag en wimpel hiervoor geslaagd.

De Bond van Uitvaartinstellingen in Gelderland/Overijssel kent inmiddels een zeer hoog percentage verenigingen die gecertificeerd zijn. Dit toont aan dat de verenigingen zichzelf serieus nemen door te willen werken op een verantwoorde wijze met een transparant toetsingskader. Het in het bezit hebben van het certificaat is een goed instrument om aan te tonen dat de kwaliteit van de dienstverlening op een juiste wijze wordt uitgevoerd en bewaakt.

Het is goed dat de leden van een vereniging een kritische houding aannemen t.a.v. het goed naleven van de regels waar een uitvaartvereniging mee te maken heeft. En uiteraard zal ieder bestuur van een vereniging ook niks anders willen dan haar leden correct verantwoording af te leggen van de taken waar zij uitvoering aan moet geven. Het hanteren van de voorwaarden die de gedragscode in zich heeft is dan bij uitstek een prima middel voor bestuur en leden van de vereniging om op een zeer correcte wijze de taken uit te voeren.

Mede door de stimulerende houding van het bestuur van Gelderland/Overijssel kan de Bond en haar aangesloten verenigingen trots zijn op de behaalde resultaten voor wat betreft de wijze van werken volgens de gedragscode. Het bestuur van Nardus wil hen daarmee dan ook van harte feliciteren en wensen de verenigingen van Hattem en Doesburg veel wijsheid en sterkte toe om haar leden optimaal van dienst te kunnen zijn.

---

De Belastingdienst vraagt onze hulp

De belastingdienst wil graag in gesprek met enkele leden van het bestuur. Daarom hebben wij onderstaand bericht via de bonden/federaties naar u gezonden. U kunt hierop nog steeds reageren.

Iedere Nederlander heeft op de één of andere wijze te maken met de belastingdienst. Het is bepaald niet een onderwerp waar een ieder voldoende kennis van heeft om altijd adequaat op alle vragen een antwoord te hebben. Dat geeft een onzeker gevoel, bovendien veranderen de voorwaarden van aangiftes en toeslagen van tijd tot tijd. Is men eenmaal gewend aan een bepaalde wijze van afhandeling van opgave en afdracht dan kunnen kleine wijzigingen alweer leiden tot problemen!

Ook de leden/uitvaartverenigingen welke aangesloten zijn bij Nardus hebben allen in meer of mindere mate te maken met de belastingdienst. Het bestuur van Nardus wil graag weten welke problemen en of klachten er spelen om daarmee een beter beeld te krijgen waar Nardus zich op moet richten om zich op korte termijn voor in te zetten.  Dit kunnen ook reacties zijn van nabestaanden die tegen vragen van de belastingdienst aanlopen.

Graag zien wij uw reacties tegemoet welke u toe kunt sturen via de mail naar ons secretariaat: info@nardus.eu

Opmerkingen mogen van allerlei aard zijn, het doel is vooral om inzicht te krijgen in (veel) voorkomende zaken t.a.v. de belastingen problematiek. 

---

De Federaties treden naar buiten, dat is een goede zaak.

Naamsbekendheid is erg belangrijk. En je naam onder de aandacht brengen kan op verschillende manieren.

De Friese Federatie heeft zich duidelijk gemanifesteerd tijdens een uitvaartbeurs. Zij heeft een stand gehuurd en uitvaartverengingen in Friesland de gelegenheid gegeven zich te presenteren. Er was veel belangstelling voor de uitvaartbeurs.

De federatie Groningen heeft zich middels een advertentie gepresenteerd in het Dagblad van het Noorden.

Ook voor uitvaartverenigingen geldt laat u zien in het dorp, vaak bent u de grootste vereniging van het dorp. Organiseer een inloop voor leden en geïnteresseerden en nodig daarbij enkele standhouders uit die de bezoekers kunnen informeren over uiteenlopende zaken betreffende een uitvaart. Denk daarbij aan de plaatselijke bloemist, de notaris, uw kistenverkoper etc. Maar presenteer uw vereniging ook, door de voordelen te benoemen van een lidmaatschap. Verstuur tijdig persberichten en plaats eventueel een advertentie of advertorial in een plaatselijke krant en nodig de pers uit om te komen kijken. Hiermee brengt u de uitvaartvereniging onder de aandacht van uw dorpsgenoten. Er wordt sinds enkele jaren gesproken over de participatiemaatschappij, maar in feite doet u dat als uitvaartvereniging al vele jaren!

Syta Hammink, officemanager

---

Ebola

Hoe om te gaan met een ebola patiënt die is overleden.
Waarschijnlijk krijgt u er niet mee te maken, maar het is goed om te weten dat hiervoor strenge regels zijn opgesteld. Deze vindt u hier

---

IMPRESSIE ALGEMENE LEDENVERGADERING 28 oktober 2014

In zijn openingswoord door de voorzitter werd er even op in gegaan dat de Federatie Groningen in 2015 het 75 jaar bestaan zal vieren. Wij moeten als vereniging toekomstbestendig zijn en daarom moeten we met elkaar willen dat de verenigingen blijven bestaan en dat de uitvaart in het dorp blijft. Dit kunnen we bereiken door ons in te zetten door …

Lees verder

---

Donateurs voor uitvaartverenigingen

Wat zijn donateurs. Over het algemeen zijn donateurs personen die een vereniging ondersteunen met een geldelijke bijdrage. Dit is een bijdrage om niet, met andere woorden, ze betalen een bijdrage maar krijgen er in principe niets voor terug. Dit kan ook voor een uitvaartvereniging gelden. Er zijn personen die een enorm goede indruk hebben van uw vereniging voor de afhandeling …

Lees verder

---
postnl-logo

Rouwpost rond de feestdagen

Van postnl ontvingen wij bericht dat informatie over rouwpost rond de feestdagen is te vinden op: postnl.nl/feestdagen.

Lees verder

---

Het bestuur van Nardus wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2015.

 

---