Header

Vernieuwde website en daarmee ook een ander Nardusblad!

Zoals u ziet heeft het NARDUSblad een heel ander gezicht gekregen. Enkele weken geleden hebben wij een geheel vernieuwde website gelanceerd, met daarin wel de voor u vertrouwde informatie. De aangesloten verenigingen hebben een mail ontvangen waarin de gebruikersnaam en de inlogcode vermeld stond. Heeft u deze, om wat voor reden, niet ontvangen meldt u dit bij info@nardus.eu, met vermelding van uw vereniging, functie en naam.
Nieuw is dat u direct kunt reageren op bepaalde berichten. Hierdoor is het mogelijk een discussie op gang te brengen of meningen te peilen. Uiteraard zal alles in het begin niet vlekkeloos verlopen, daarvoor bied ik nu al mijn excuses aan.

Syta Hammink,
officemanager

Belangrijkste besluiten uit

de algemene vergadering

De Nardus Algemene Vergadering (AV) is zaterdag 15 juni jl. is een positieve en opbouwende sfeer verlopen. Besloten is over te gaan naar een nieuwe bestuursstructuur voor Nardus,  waarbij er een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB) is. Een commissie onder leiding van Henk Dekker heeft deze bestuursvorm uitgewerkt en geadviseerd aan de AV. Voor het DB worden bestuurdersprofielen opgesteld die in de volgende AV worden behandeld. De nu zittende bestuurders van Nardus blijven tot deze nieuwe besluitvorming op hun post. Het DB wordt aangevuld met de voorzitters van de koepels en een vaste vertegenwoordiger voor de direct aangesloten leden tot een AB. In september komt het AB voor het eerst bij elkaar om de definitieve besluitvorming, de profielen en statutenwijziging voor de komende AV voor te bereiden. Op basis van de nieuwe bestuurdersprofielen kunnen door de leden kandidaten voor het Nardus bestuur vanaf 2014 worden voorgesteld. De volledige notulen wordt voor leden gepresenteerd achter de login op onze Nardus website.

Ondertussen zijn een flink aantal uitvaartverenigingen zich aan het voorbereiden op de invoering van de gedragscode uitvaartzorg. Aanvankelijk was er nogal wat sceptisch tegen deze “nieuwigheid”, die vooral voortkwam uit onvoldoende doorgronden van de details. De koepels zullen meer werk maken van de communicatie over en ondersteuning bij de invoering van de  gedragscode. De gedragscode is in feite het aantonen, zeg het bewijs leveren,  dat de huidige werkwijze van de meeste uitvaartverenigingen al reeds gericht is op kwaliteit en transparantie. Doordat de gedragscode een ingebakken evaluatie- en ontwikkelingsmethode is kunnen ook uitvaartverenigingen die nog stappen kunnen maken al de implementatie ter hand nemen. Immers onderdeel van de gedragscode is het definiëren van vervolgstappen, die met de eigen ledenvergadering worden gedeeld om uiteindelijk tot een volledig geïmplementeerde gedragscode te komen. De Federatie Groningen heeft zelfs de ervaring dat uitvaartverenigingen, die eerst 100% afwijzend waren, na een goede uitleg van deze koepel 180 graden gedraaid zijn en enthousiast zijn.

In oktober 2013 wil Nardus een congres met inhoudelijke workshops organiseren (zie de uitnodiging verderop in deze nieuwsbrief). Er zijn vele onderwerpen waarop vragen bij het verenigingsbureau van Nardus binnenkomen, die we op die manier in gezamenlijkheid tot duidelijkheid willen brengen. U kunt dan denken aan het hoe om te gaan met het provisieverbod, wanneer is een bestuurder van een uitvaartvereniging nu echt een financieel adviseur voor de wet, wat zijn de valkuilen bij BTW op de uitvaartfactuur etc. Wij zijn nog aan het voorbereiden, dus als u andere ideeën of onderwerpen heeft, schroom niet deze aan ons mee te geven.

Vanuit het cao-overleg wordt er meer en meer aandacht gegeven aan opleiding en permanente educatie van de uitvaartverzorger. Het is belangrijk dat ook de Nardus achterban hiervan mee kan profiteren en dat de opleidingspot niet alleen door de grote landelijke uitvaartverzorgers wordt leeggegeten. Het is hierin van groot belang, en natuurlijk ook voor de werkgeverspositie in de cao-onderhandelingen, dat Nardus een sterke vertegenwoordiger is van een grote achterban van regionale uitvaartverzorgers. Samen sterk, wij rekenen ook op u, zodat u op ons kunt rekenen.

Peter Buisman,
voorzitter

noot: voor de leden staat het volledige conceptverslag achter de inlog.

Bericht voor de leden

Zoals u ziet hebben wij een nieuwe website ontwikkeld. Dat betekent dat alle leden van Nardus inmiddels via de e-mail een nieuw wachtwoord hebben ontvangen. Hiermee kunt u inloggen in het beschermde gedeelte van de website, alleen bestemd voor leden. Hierin vindt u informatie die voor u als bestuurder belangrijk kan zijn.

Lees online.

Hoe staat uw vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?

Wij moeten soms een lijst opvragen bij de Kamer van Koophandel, b.v. in verband met de Algemeen Verbindende Verklaring van de CAO, hiervoor maken wij een selectie en vragen een lijst met de standaard branche code (SBC) 96031 (uitvaartverenigingen). Het blijkt dat er dan een hele grote groep uitvaartverenigingen niet worden meegenomen. Wij kwamen erachter dat er verenigingen zijn die ...

Lees online.

Afscheid Benny Lindeboom

“De Laatste Eer”

 Tijdens de algemene ledenvergadering van uitvaartvereniging “De Laatste Eer” in Heino op 6 juni is afscheid genomen van de secretaris Benny Lindeboom. Naast zijn functie als secretaris bij “De Laatste Eer” was Benny eenzelfde periode ook secretaris van Stichting Rouwcentrum Heino

“Echte ambassadeur”
Voorzitter Marcel Jansen sprak lovende woorden over de onvermoeibare en zeer toegewijde inzet van Benny. Jansen: “Er waren vele open discussies, die leiden tot goede constructieve beslissingen. Uiteraard allemaal zeer nauwkeurig vastgelegd en gearchiveerd door Benny.  Mede hierdoor kreeg het bestuur een professioneel karakter. Benny deelt veel kennis van het uitvaartwezen en zijn contacten met verschillende bonden Nardus en  Nuvema. Hij is een échte ambassadeur van alles en iedereen die het uitvaartwezen een warm hart toedraagt.” Na overhandiging van een prachtige bos bloemen en cheque, volgde een daverend applaus. 

 Gelderse-Overijsselse Bond en Nuvema

Als tweede spreker was de heer Evert Wulfsen namens de Gelderse-Overijsselse Bond aanwezig. Benny kreeg een oorkonde uitgereikt. Benny blijft actief in het uitvaartwezen als voorzitter van de Gelderse-Overijssele bond.

Tenslotte kreeg Kobus Mulder, hoofd accountmanagement bij Nuvema het woord. Hij sprak over de goede herinneringen, die hij aan de samenwerking met Benny heeft overgehouden. Namens het waarderingsfonds van Nuvema, dat speciaal voor dit soort gelegenheden is ingesteld, kreeg Benny een oorkonde, de bijbehorende Nuvema waarderingsspeld en een prachtige bos bloemen.  

Bedankt

Velen van u weten dat oud voorzitter Fred Meeuwsse een moeilijke tijd heeft. Velen van u hebben hem een kaartje gestuurd, gebeld of op een andere wijze laten weten met hem mee te leven. Fred wil u daarvoor heel hartelijk danken. Het heeft hem goed gedaan. Momenteel revalideert Fred nog drie keer per week in Apeldoorn en verder probeert hij de draad weer een beetje op te pakken.

Uitvaartverzekeraars leggen uitvaartwensen vast

Uitvaartverzekeraars hebben afgesproken dat de uitvaartwensen worden geïnventariseerd en vastgelegd, ten behoeve van de informatieverstrekking aan nabestaanden bij overlijden, en ook als basis voor adviesgesprekken. Hiermee wordt geborgd dat nabestaanden een uitvaart kunnen regelen die goed aansluit bij wat is verzekerd.

De registratie heeft betrekking op uitvaartwensen die onderdeel uitmaken van het directe verzekeringsadvies door de adviseur van de ...


Lees online.

Neem ook een abonnement!

Het NARDUSblad is een uitgave van NARDUS samenwerkende uitvaartorganisaties. Deze nieuwsbrief is geen vervanging van de reguliere informatievoorziening richting de leden. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Bent u bestuurder van een aangesloten uitvaartvereniging en hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neemt u dan contact op met het verenigingskantoor van NARDUS.

U kunt zich abonneren op deze nieuwsbrief. U krijgt dan een e-mailbericht op het moment dat er een nieuwe nieuwsbrief verschijnt.