Bestuurdersaansprakelijkheid

Door Syta HamminkNieuwsbriefWith 0 comments

In samenspraak met EQ Financiële Diensten zijn er al een aantal op maat gemaakte producten ontwikkelt voor Nardus leden. Zo is er een product voor de pensioenen van uw werknemers, voor de salarisadministratie en een pakket voor alle inkomensverzekeringen (ziekte, arbeidsongeschiktheid (WIA), arbodienstverlening).

Zo is er ook een passende oplossing voor de bestuurdersaansprakelijkheid.
Onderstaand treft u informatie aan over deze verzekering.

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?

Als u bestuurder bent bij een uitvaartorganisatie, gaan uw gedachten vooral uit naar de wijze waarop u deze functie goed gaat vervullen. Uiteraard zult u niet meteen stilstaan bij de mogelijke aansprakelijkheid die u loopt. In principe is de onderneming aansprakelijk voor bijvoorbeeld de schulden die worden gemaakt. Toch kan het voorkomen dat u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. Een aansprakelijkheidsstelling heeft veelal te maken hebben met het niet behoorlijk vervullen van uw taak als bestuurder (onbehoorlijk bestuur).
Voorbeelden van praktijkgevallen ?

Als bestuurder kunt u van binnen of buiten de vereniging worden aangesproken. Bijvoorbeeld:

 • Een vereniging is van plan om een deel van de nieuwe accommodatie te verhuren aan een derde. Afgesproken wordt dat er voor rekening van de huurder enkele extra voorzieningen zullen worden aangebracht in de te verhuren ruimte. De vereniging geeft hiervoor een opdracht aan de aannemer. Uiteindelijk ziet de derde af van de huur van de ruimte. De afspraken tussen de vereniging en de derde blijken niet op schrift te staan. De vereniging zit met een hoge rekening van de aannemer. De leden kunnen het bestuur aanspreken.
 • De penningmeester vergeet een brandverzekering af te sluiten voor het verenigingsgebouw. Het gebouw brand volledig af en er wordt niets uitgekeerd. Ook hier is sprake van een onbehoorlijke taakvervulling als gevolg waarvan de vereniging schade lijdt.
 • Een bestuurder maakt afspraken met een leverancier zonder hiertoe alleen bevoegd te zijn. De zaak moet worden teruggedraaid maar de leverancier legt een claim neer.
 • Het bestuur gaat ertoe over om zeer risicovol te beleggen met gelden van de vereniging en het gaat mis. De bestuurders kunnen worden aangesproken door de leden.


Wanneer ben ik  als bestuurslid persoonlijk aansprakelijk?

Voor bestuurstaken geldt een collectieve verantwoordelijkheid en voor alle bestuurders een hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat betekent dat u als individuele bestuurder persoonlijk aansprakelijk kunt worden gesteld voor de volledige schade die voortvloeit uit fouten van uzelf of uw medebestuurders.

Bestuurders en commissarissen hebben te maken met: Interne aansprakelijkheid (Indien u als bestuurder of commissaris tekortschiet in de vervulling van uw taak, kan de vereniging uzelf aansprakelijk stellen) en  Externe aansprakelijkheid (bijvoorbeeld indien u onzorgvuldig handelt naar derden, zoals crediteuren, de fiscus en (ex)werknemers, kunt u door hen aansprakelijk worden gesteld.

Van wie kan er een claim komen?

Een claim kan uit verscheidene hoeken komen; U kunt dan denken aan:
aandeelhouders, klanten, belangenorganisaties, banken, leveranciers, de fiscus, overnamepartners,
curatoren, (ex) werknemers, crediteuren. Faillissement is nog steeds de meest voorkomende reden voor een mogelijke claim.

Welke situaties kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder?

Hieronder worden enkele situaties genoemd die kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders. Het spreekt voor zich dat het afhankelijk is van de specifieke claim of er dekking is op de verzekering. Bijvoorbeeld:

 • Het nalaten een boekhouding bij te houden of het niet of te laat opmaken van de jaarrekening. Of als er bij belangrijke beslissingen met financiële consequenties geen gedegen voorbereiding is geweest of bij een vermoedelijk faillissement toch verplichtingen aangaan.
 • Het selectief betalen van crediteuren in geval van betalingsonmacht.
 • Het verwaarlozen van tegenstrijdige belangen van een bestuurder.
 • Het niet of niet op tijd informeren van de leden over belangrijke ontwikkelingen.
 • Het is strijd handelen met  het doel van de uitvaartorganisatie.
 • Als bestuurder verplichtingen aangaan waarvan al bekend is of bekend behoord te zijn dat de organisatie ze niet kan nakomen.
 • En ook persoonlijke verrijking.


Is er bij een schade sprake van grote financiële schade?

Een aansprakelijkheidsclaim kan al snel flink in de papieren lopen. Maar ook als een claim door de rechter wordt afgewezen, brengt deze hoge juridische kosten met zich mee. Bent u als bestuurder onverzekerd, dan draait u persoonlijk op voor eventuele schadeclaims en/of hoge advocaatkosten.

Dit gaat ten koste van uw privé vermogen.

Biedt mijn particuliere aansprakelijkheidsverzekering of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de uitvaartorganisatie dan geen bescherming?

Nee, deze bieden geen dekking voor een schade die het gevolg is van het (dis)functioneren als bestuurder. Deze verzekeringen dekking alleen aanspraken voor materiële en personenschade. Vermogensschade is niet gedekt (uitgesloten) op deze verzekeringen.
De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt hiervoor wel dekking.

Waarvoor geeft deze verzekering dekking?

De dekking van de verzekering bestaat uit twee elementen:

• de kosten van verweer;

• de uiteindelijke schadevergoeding.
De aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen geeft dekking voor claims ingesteld tegen een bestuurder en/of commissaris:
De verzekering biedt bescherming tegen verschillende vormen van aansprakelijkheid. Er geldt een dekking in het geval de organisatie niet in staat is, of niet bereid is, om de bestuurder en/of commissaris die wordt aangeklaagd, schadeloos te stellen. Indien de organisatie wel besluit om bescherming te bieden middels vrijtekening of vrijwaring, dan zal een mogelijke claim terecht komen bij de organisatie. Ook in dit geval zal de verzekering dekking bieden.

Wie zijn allemaal verzekerd met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

o.a. verzekerd zijn:

• alle bestuurders en commissarissen;
• mede beleidsbepalers;
• personen die daden van bestuur verrichten maar niet formeel en statutair als bestuurder zijn benoemd.

Wat dekt de verzekering niet?

Uitgesloten zijn onder andere aanspraken tegen bestuurders die opzettelijk onrechtmatig of malafide handelen en ook schade die gedekt is op de reguliere bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en schade voortvloeiend uit bekende feiten en eerdere claims is geen dekking.

Welke voordelen biedt deze verzekering?

Hier volgen enkele speerpunten uit onze ruim opgezette voorwaarden:
• doorlopende polis;
• wereldwijde dekking;
• inloopdekking;
• gratis 12 maanden uitloop indien de polis niet wordt voortgezet door verzekeringnemer of verzekeraar;
• automatische dekking nieuw opgerichte dochtermaatschappijen;
• ruime definitie bestuurder/commissaris;
• dekking voor de oprichter van het bedrijf;
• geen uitsluiting voor claims tussen verzekerden onderling;
• vergoeding van advocatenkosten middels voorschotten;
• vergoeding van onderzoekskosten, rehabilitatiekosten en civiele boetes.

Hoe kan ik de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aanvragen of meer informatie?
Bij interesse graag een email. U kunt deze zenden naar assurantie@nardus.eu

Ook voor vragen, opmerkingen of andere zaken kunt u terecht bij de contactpersonen
de heer drs. L.J. Pijnappel rpa of de heer M.J. Oosterman, te bereiken via 0571-279120.