Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Branche gaat € 40 mln meer betalen voor toezicht

Vanuit het principe ‘de sector profiteert zelf van goed toezicht’ wordt de jaarlijkse overheidsbijdrage aan het financieel toezicht per 1 januari 2015 afgeschaft. Dat levert de overheid een besparing van € 40 mln op. Bovendien zullen boetes en dwangsommen niet langer volledig terugvloeien naar de sector, maar vanaf € 2,5 mln per toezichthouder per jaar toekomen aan de Staat.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Dijsselbloem van Financiën ingestemd met deze wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht. De maatregel was al opgenomen in het regeerakkoord. De totale kosten voor de toezichttaken van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn begroot op ruim € 220 miljoen in 2014. De financiële sector moet dergelijke kosten vanaf volgend jaar volledig zelf financieren.

Dwangsommen en boetes

Opbrengsten uit dwangsommen en boetes zullen vanaf € 2,5 mln per toezichthouder per jaar ten goede komen aan de staatskas. “Bij ernstige misdrijven in de financiële sector kan het om zeer hoge bedragen aan boetes en dwangsommen gaan, oplopend tot 10 à 15% van de omzet. Het strookt niet met het rechtvaardigheidsgevoel om de opbrengst van een opgelegde straf vanwege een misstand binnen de financiële sector terug te geven aan die sector”, zo luidt de toelichting.

ECB

In voorbereiding op de nieuwe toezichttaak van de Europese Centrale Bank worden momenteel de balansen van ‘significante banken’ vergaand onderzocht. De eenmalig hieruit voortkomende toezichtkosten (door DNB geschat op tussen € 42,5 en 61,7 mln) komen met de nieuwe wet voor rekening van de significante banken. Het kabinet acht het “onevenredig als andere partijen deze kosten zouden moeten dragen”.

Percentages

De nu voorgestelde wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft) was in eerste instantie meegenomen in de consultatie van de Wijzigingswet financiële markten 2015. De percentages, waarmee de toezichtskosten over de toezichtcategorieën zouden worden verdeeld, zouden toen apart worden geconsulteerd. Later werd besloten de wijzigingen van  de Wbft toch niet in de Wijzigingswet mee te nemen. Al in het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ van 29 oktober 2012 werd besloten tot afschaffing van de overheidsbijdrage. “Bij de vaststelling van de nieuwe (hogere) tarieven zullen kleinere partijen zoveel mogelijk worden ontzien”, luidde toen de tekst van het regeerakkoord.

uit: AM Nieuws

Deel dit bericht:

Nardus Nieuws

Meld u aan om het Nardus Nieuws te ontvangen. Ook als u geen lid bent kunt u het Nardus Nieuws aanvragen via het onderstaande formulier.