Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Lidmaatschap Nardus symbool van kwaliteit

Wat Nardus voor haar leden doet

Wat doet Nardus voor haar leden?

 Beste leden van Nardus,

In deze bijzondere tijd is het belangrijk om verbinding te zoeken. We weten niet wat de komende periode ons zal brengen, maar als het nodig is moeten we ervan uit kunnen gaan dat we er voor elkaar zijn en vanuit de gedachte waaruit al onze verenigingen zijn ontstaan, het Noaberschap, op elkaar kunnen rekenen. Het lijkt mij daarom goed, om in dit kader, de verschillende afspraken, welke wij vanaf het ontstaan van Nardus tot en met vandaag, gemaakt hebben en waaruit de verschillende taken van Nardus zijn ontstaan onderstaand met u te delen.

Mocht u, op welke wijze dan ook, hulp nodig hebben, schroom dan niet en neem contact met ons op. Samen blijven we sterk.

uw voorzitter

Leen van Loosen

***

Belangenbehartiging, voorlichting, bijstand en advies

Beeld naar buiten

Nardus is de branchevereniging van de uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk. De uitvaartverenigingen die, al vaak langer dan een eeuw, de uitvaarten verzorgen volgens de plaatselijke gebruiken. Deze uitvaartverenigingen hebben een eigen identiteit die de normen en waarden vertegenwoordigen van de omgeving waar zij werkzaam zijn.

De uitvaartverenigingen hebben een sterke maatschappelijke binding met hun omgeving. Met deze instelling vertegenwoordigen de bestuursleden van Nardus de leden bij grote overkoepelende kwesties binnen de uitvaartbranche. Ook attendeert Nardus de media en de overheid op nijpende en actuele kwesties.

Een lidmaatschap van Nardus is een symbool van kwaliteit. Door regelmatig in de media te verschijnen met positieve berichten, verbeteren we de reputatie en bekendheid van onze leden voor de hele beroepsgroep.

De collectieve belangenbehartiging bestaat onder meer uit:

 • inhoudelijke bijdrage in de CAO-onderhandelingen. Nardus onderhandelt namens haar leden met werkgevers- en werknemersorganisaties;
 • onderhandelen met de overheid, de politiek, de fiscus, toezichthouders en andere maatschappelijke organisaties over voorstellen die betrekking hebben op de uitvaartbranche;
 • stimuleren van marktontwikkelingen door het opzetten van projecten;
 • voorlichting en informatie geven aan consumenten en media;
 • voeren van landelijke reclamecampagnes;
 • marktonderzoeken laten uitvoeren over zaken die in uw branche spelen;
 • lid van een geschillenregeling en ombudsman.
 • opstellen van standaard branchevoorwaarden,
 • opstellen van kwaliteitsnormen (Nardusnorm).
 • Branche gerichte, bestuurlijke en financiële educatieve instellingen.

Individuele dienstverlening

De individuele dienstverlening bestaat onder meer uit:

 • Ledenservice. Een (telefonisch) informatiepunt waar leden met al hun vragen terecht kunnen (juridisch, fiscaal, administratie) Om dit verder te verbeteren een nieuwsbrief die regelmatig uitkomt met de laatste ontwikkelingen. Het opzetten van een kennisbank. Meer gebruik van interne expertise, hiervoor een platform opzetten. Deskundigheid eventueel inhuren.

Opleidingen en cursussen

(dit onderdeel zijn we mee bezig, vraagt nog de nodige aandacht)

Het ontwikkelen en verzorgen van relevante cursussen en opleidingen op het gebied van uitvaartzorg, bestuur en financiën . Cursussen die inspringen op nieuwe ontwikkelingen in de branche of opfriscursussen en die alledaagse zaken behandelen.

Bijeenkomsten en presentaties

(mogelijkheden worden onderzocht, vraagbehoefte wordt in kaart gebracht)

Door het hele land houden van bijeenkomsten, seminars, lezingen en presentaties. Deze kunnen variëren van een ontmoeting met collega’s waarin u ervaringen over uw vakgebied uitwisselt tot seminars over nieuwe marktontwikkelingen in uw branche.

Voordelen

 • Bij onderhandelingen met voornoemde organisaties vertegenwoordigen wij de belangen van onze leden;
 • Consumenten zien het lidmaatschap van diverse brancheorganisaties als “keurmerk” (Nardusnorm);
 • Individuele dienstverlening;
 • bestuursondersteuning
 • Actuele informatie;
 • Lokaal en landelijk meer invloed uitoefenen.
 • Het stimuleren van samenwerking tussen verschillende uitvaartverenigingen
 • Het beschikbaar stellen van hulpmiddelen (rekentool)

Een opsomming van onze werkzaamheden, zoals opgenomen  in ons huishoudelijk reglement

 1. het informeren van de leden en de via hen aangesloten verenigingen over relevante feiten en ontwikkelingen in het uitvaartwezen door het periodiek verstrekken van informatiebulletins, het (mede) organiseren van vergaderingen, congressen, seminars etc.;
 2. het (doen) ontwikkelen en aanbieden van producten op het terrein van de financiële- en ledenadministratie alsmede (natura)verzekeringen en vermogensbeheer, resp. het stimuleren en bevorderen van het invoeren en toepassen van deze producten en de daaraan gerelateerde systemen;
 3. het aanbieden van een praktisch en adequaat opleidings- en (bij)scholingsprogramma voor alle geledingen van de organisatie; een en ander voor zover mogelijk in samenwerking met andere relevante opleidingsinstituten;
 4. het bevorderen van de kwaliteitsborging van de door de direct of indirect aangesloten uitvaartverenigingen verrichtte werkzaamheden;
 5. deel te nemen aan relevante overleggen en adviescolleges van overheden, politiek en hun organen inzake alle denkbare aspecten van uitvaartverzorging en -verzekering;
 6. het eigener beweging of desgevraagd adviseren van overheden en hun organen inzake alle aspecten van uitvaartverzorging en -verzekering;
 7. deel te nemen aan het overleg inzake de CAO Uitvaartwezen
 8. het bemiddelen bij collectieve verzekeringen en/of overeenkomsten ten behoeve van personeel van de in Nederland gevestigde leden van de organisatie resp. die van de via hen aangesloten individuele verenigingen.
 9. deel te nemen aan een paritair samengestelde beroepsinstantie inzake de behandeling van geschillen tussen direct of indirect bij de organisatie aangesloten uitvaartverenigingen en individuele leden van die verenigingen inzake de uitvoering en afwikkeling van uitvaarten, een en ander in de ruimste zin des woords;
 10. te bemiddelen bij geschillen tussen de leden van de organisatie en/of de bij de leden aangesloten verenigingen;
 11. het samenwerken met andere organisaties op het gebied van uitvaartverzorging en -verzekeringen, een en ander voor zover passend binnen de Nardus-doelstelling en het vastgestelde beleid;
 12. het voorwaarden scheppen voor en het realiseren van PR-activiteiten ten behoeve van de gezamenlijke leden van de organisatie en de via hen aangesloten verenigingen;
 13. het verzorgen van externe publicaties en persberichten;
 14. het inrichten van een adequaat toegerust verenigingsbureau met een deskundig personeelsbestand;
 15. alle verdere wettige middelen, die ter bevordering van de doelstelling van de organisatie dienstig worden geoordeeld.

 

Deel dit bericht:

Nardus Nieuws

Meld u aan om het Nardus Nieuws te ontvangen. Ook als u geen lid bent kunt u het Nardus Nieuws aanvragen via het onderstaande formulier.