Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Nardusblad december

 

Header

Van de bestuurstafel

Het jaar loopt ten einde. Soms gaan er dingen
anders dan gepland of gedacht en dat was ook zo bij Nardus. Daarom heeft
dit NARDUSblad iets langer op zich laten wachten.

Op verzoek heb ik inmiddels behoorlijk wat informatie van de website voor
iedereen zichtbaar gemaakt. Er blijft nog informatie achter de inlog
staan. U moet dan denken aan informatie die alleen voor leden is bestemd.
Zoals stukken van de AV’s en bepaalde afspraken zoals vermeld in
narduszaken. Mocht u geen inloggegevens meer hebben, meldt dit dan bij
het secretariaat en ik zal u nieuwe gegevens zenden. Door de storing die
we hadden op de website kan het zijn dat uw inloggegevens niet meer
werken. Een e-mail naar info@nardus.eu is voldoende.

De Algemene Vergadering is inmiddels achter de rug en in deze vergadering
is er afscheid genomen van Peter Buisman als voorzitter. Leen van Loosen
heeft het stokje van hem overgenomen. Ook is tijdens de vergadering de
functie van DB lid uitvaartzorg ingevuld. Henk Dekker is door de
ledenvergadering hiervoor gekozen. Joop van Ruler gaat eerst meelopen met
het bestuur en wellicht stelt hij zich kandidaat voor de functie van DB
lid uitvaartfinanciering. Hiermee zou het DB compleet zijn. We kijken er
naar uit.

De eerste DB vergadering is inmiddels, onder leiding van Leen van Loosen,
geweest. Hierbij was het voltallige DB bestuur aanwezig. Na afloop van
deze vergadering hebben we  afscheid genomen van Peter. Het AB komt
al begin januari bijeen en zal dan de lijnen uitzetten voor het komende
jaar, zoals in het Jaarplan 2016 staat vermeld en in de AV is aangenomen.

De voorlopige data voor de Algemene Vergaderingen van Nardus zijn:
zaterdag 23 april en zaterdag 26 november 2016.

De eerste Nardusdag smaakt naar meer. Besloten is om ook in 2016 een
Nardusdag te organiseren. Hebt u suggesties voor onderwerpen, laat het
mij weten. Deze dag wordt gehouden op zaterdag 25 juni 2016.

Het idee leeft om vanuit de provincies bussen te laten rijden naar
Nijkerk. Noteer de datum vast in uw agenda. U hoort tijdig hoe het
programma eruit gaat zien etc. Ons streven is om jaarlijks een Nardusdag
te organiseren waar bestuursleden van uitvaartverenigingen (nieuwe) kennis
kunnen opdoen en met elkaar in contact kunnen komen. Daarom houden we
deze dag ook centraal in het land en geven we tijdig de datum door, zodat
u hiermee rekening kunt houden.Tenslotte wens ik u allen prettige feestdagen en een voorspoedig 2016 toe.

Syta Hammink,

officemanager

 

---

 

Bestuurssamenstelling

Samenstelling van het
dagelijks bestuur met ingang van 28 november 2015.

Leen van Loosen, voorzitter,

Albert Berends, penningmeester,

Jelle Wesselius, secretaris,

Henk Dekker, DB uitvaartzorg

Vacant, DB uitvaartfinanciering

Bestuursleden kunt u uiteraard rechtstreeks
benaderen. Voor telefoonnummers verwijs ik naar de website, onder organisatie.

Alle schriftelijke correspondentie loopt via het verenigingsbureau.

 

---

 

NARDUSdag 2016

Op zaterdag 25 juni 2016 wordt de tweede
voorlichtingsdag gehouden. Hiermee zijn we in 2015 begonnen en hebben
deze dag inmiddels omgedoopt tot de NARDUSdag. Deze dag is bedoeld om
kennis op te doen als bestuurder van een uitvaartvereniging en elkaar te
ontmoeten. Nardus is een landelijke organisatie en daarom houden we deze
dag ook centraal in het land. Dit betekent dat sommigen van u best ver
moeten reizen, maar dat is niet te voorkomen. Wel wordt overwogen om
bussen te laten rijden, maar dit plan moet nog verder, in overleg met de
uitvaartorganisatieverbanden worden uitgewerkt. 

Graag willen wij onderwerpen aanbieden die uw belangstelling hebben. Hebt
u voorstellen voor een onderwerp, laat het ons weten door te bellen met
het verenigingsbureau of een mail te sturen. Zodra het programma bekend
is stellen wij u op de hoogte, maar noteert u de datum, 25 juni, vast in
uw agenda. Wij rekenen op uw komst.

Syta Hammink, 

officemanager

 

---

 

Het kerstpakket: hoe zit
het met de loonbelasting wet?

December… nog even
voor de feestdagen beginnen en de kerstliedjes weer uit de radio klinken.
Ook de kerstborrel komt in zicht. Op dat moment komt bij werknemers ook
de vraag naar voren: ‘hoe zal het kerstpakket er dit jaar uitzien?’ Vanaf
dit jaar valt het kerstpakket voor alle werkgevers onder de
werkkostenregeling. Dit kan op verschillende manieren vormgegeven worden.

In de vrije ruimte

De hoofdregel is dat
een kerstpakket bij de werknemer wordt belast met loonbelasting. Voor een
cadeau is dit natuurlijk niet gebruikelijk en het komt niet sympathiek
over. Veel werkgevers kiezen er dan ook voor om het kerstpakket onbelast
te laten. Dat kan door deze onder te brengen in de vrije ruimte.

Het onderbrengen van
het kerstpakket in de vrije ruimte is alleen mogelijk als de waarde van
het kerstpakket vooraf als eindheffingsbestanddeel is aangewezen. Is dat
gebeurd, dan kan het kerstpakket onbelast aan de werknemer verstrekt
worden. Let er daarbij wel op dat  het totaal van de aangewezen
vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen dit jaar niet
meer dan 1,2% van de fiscale loonsom bedragen. Hieronder vallen ook
de verstrekkingen aan bijvoorbeeld gepensioneerde werknemers.

Oppassen geblazen

Net als bij lootjes
trekken is het ook hier belangrijk om zich aan het afgesproken bedrag te
houden. Doet men dit niet, dan leidt dit tot scheve gezichten. In dit
geval bij de werkgever want een overschrijding van de vrije ruimte leidt
tot 80% eindheffing. De kosten van een kerstpakket met een waarde
van € 50 kunnen daardoor oplopen tot € 90!

Als gerichte
vrijstelling

Het is natuurlijk ook
mogelijk dat de vrije ruimte voor dit jaar al (bijna) volledig benut is.
Geen kerstpakket geven is natuurlijk een oplossing, maar of dit wenselijk
is mag de werkgever zelf invullen. Als de vrije ruimte benut is en men
wil geen eindheffing voor de kiezen krijgen, dan is er nog de
mogelijkheid van een gericht vrijgesteld kerstpakket. Een voorbeeld
hiervan is een iPad. Hierbij moet wel worden voldaan aan de voorwaarden
van het noodzakelijkheidscriterium.

Voorkom verrassingen

December… nog even
voor de feestdagen beginnen, hoogste tijd voor werkgevers om te
beoordelen hoeveel vrije ruimte er nog resteert voor dit jaar. Hierop kan
het kerstpakket worden afgestemd zodat met de kerstdagen genoten kan
worden van het kerstdiner en er geen hoge (ongewenste) rekening voor de
kerstpakketten op het bordje komt te liggen.

 Albert
Berends

 

 

---

 

De eisen voor het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg zijn bekend.

Zowel het theoretisch
gedeelte als het praktijkgedeelte zijn uitgewerkt en in te zien via de
website www.navu.nl.
Voor ervaren uitvaartverzorgers is er een overgangsregeling. Daarbij kan
gekozen worden voor een kennisborgingstoets. De informatie hierover staat
eveneens online.

Het vakexamen is zodanig ingericht dat iedereen –
werkzaam als uitvaartverzorger of niet, werkzaam bij een
Keurmerkonderneming of niet – toegang heeft tot de drie hoofdelementen
van het NaVU: het theoretisch examen, de praktijkstage en het programma
voor permanente educatie. De Stichting Keurmerk Uitvaartzorg heeft besloten dat in beginsel elke
uitvaartorganisatie de mogelijkheid moet krijgen om stages te
faciliteren, ongeacht of de organisatie het Keurmerk heeft. Ondernemingen
kunnen zich kwalificeren als leerbedrijf. De eisen waaraan leerbedrijven
moeten voldoen, worden nog nader vastgesteld. Om recht te doen aan het
nationale karakter van het NaVU zal het bestuur van de Stichting NaVU
binnen afzienbare tijd worden uitgebreid met vertegenwoordigers van
enkele belanghebbende organisaties.

Register

De ontwikkeling van
het Nationaal Vakexamen en het hieraan gekoppelde register volgen uit één
van de zes zekerheden van het Keurmerk Uitvaartzorg: bekwaam personeel.
Volgens de leden van BGNU en SKU kunnen de eisen die gesteld worden aan
de individuele werknemer niet los gezien worden van de kwaliteitseisen
die aan een uitvaartonderneming worden gesteld. Daarom is de opname in
het register gekoppeld aan het werken bij een keurmerkorganisatie. De
introductie van de titel RU is een voor nabestaanden zichtbare uitwerking
van deze koppeling: er wordt duidelijkheid verschaft aan de consument dat
men te maken heeft met een uitvaartverzorger die is opgenomen in het
register.

Nardus

Nardus heeft bezwaar
tegen het feit dat inschrijving in het register is gekoppeld aan de
kwaliteitseisen van een uitvaartonderneming, ofwel de onderneming waar de
uitvaartverzorger werkt,  moet in het bezit zijn van het SKU
keurmerk. Dit betekent dat de meeste uitvaartverzorgers, werkzaam bij een
Nardus organisatie, niet in aanmerking komen om in het register te worden
bijgeschreven. Ook al heeft de uitvaartvereniging de Nardus Gedragscode
uitvaartzorg. Hierover is Nardus nog in gesprek met het bestuur van de
NAVU. Nardus is namelijk van mening dat wanneer men in het bezit is
en voldoet aan de eisen die de Gedragscode stelt, men een gelijkwaardige
behandeling dient te krijgen.

 

---

 

Blad Uitvaart

Zoals u weet heeft Nardus een collectief abonnement
afgesloten voor het blad “Uitvaart”. Dit abonnement hoort bij
het lidmaatschap van Nardus en wordt apart bij u in rekening gebracht.

De kosten voor het abonnement voor 2016 zijn € 33,40.

Wij adviseren om het blad te laten rouleren binnen uw bestuur of aan uw
uitvaartverzorger ter beschikking te stellen. Regelmatig staan er
artikelen in die relevant kunnen zijn voor u als bestuurder of voor uw
uitvaartverzorger. Op deze wijze weet u wat er leeft binnen onze branche.

Wanneer er een adreswijziging plaatsvindt dan geeft u dit door via uw
koepel of voor rechtstreekse leden direct aan Nardus. Uw mutatie wordt
vervolgens doorgevoerd.

 

---

 

Rouwpost in de maand
december    

PostNL doen er alles
aan om ook in de kerstperiode alle rouwpost met prioriteit te behandelen
en binnen 24 uur te bezorgen op maandag tot en met zaterdag. 

U bent door PostNL
geinformeerd over de aangepaste aanbiedingsmogelijkheden van rouwpost in
verband met de feestdagen. In de brief verwijzen zij onder andere naar
het wijzigingsoverzicht op hun website
postnl/rouwpost
.  Daarin staat vermeld dat, om vertraging
te voorkomen, rouwpost in de maand december niet via de oranje
straatbrievenbus mag worden aangeboden.

In dit overzicht zijn
voor de periode december 2015 tot en met 3 januari 2016 per bezorgdatum
de verschillende aanbiedmogelijkheden opgenomen. In het geval er
vragen zijn over dit wijzigingsoverzicht, kan uiteraard contact worden
opgenomen met Klantenservice op telefoonnummer 0900 0990.

 

---

 

 

Henk Beukema neemt na
ruim 1600 begrafenissen afscheid: ‘De mijne wordt sober’

Om de eenvoudige reden
dat er in Heino een vacature was, kwam Henk Beukema (66) in 1994 naar het
Sallandse plaatsje, om daar te starten als uitvaartverzorger. Beukema is
nu bezig aan een afscheidsronde. “Ik doe tot de zomer van 2016 nog
begrafenissen, daarna stop ik. Ik heb er de leeftijd voor. Bij hele
speciale verzoeken ga ik misschien nog incidenteel een dienst
verzorgen.” De uitvaartverzorger werkt in Wijhe, Wapenveld en Heino.
In het laatste dorp woont Beukema nog steeds, hij is vergroeid met het
dorpse ‘uitvaarthuus’ De Laatste Eer. Waar ook dit gesprek plaats heeft.

Gekke vraag misschien, maar hoeveel overleden
mensen hebt u tijdens uw werk gezien?

“Poeh… Ik doe dit werk nu zo’n twintig jaar. Gemiddeld deed ik
tachtig begrafenissen in het jaar. Dus ongeveer zestienhonderd… zegt
een snelle rekensom.”

Ziet u iedere overleden persoon, bij elke uitvaart?

“Bijna wel, maar niet allemaal. Zelfdoding is soms iets, waarbij de
overleden persoon niet meer toonbaar is.”

Werken waar mensen leed hebben, is dat zwaar?

“Valt mee. De meeste nabestaanden zagen het overlijden aankomen, bij
de persoon die begraven wordt. Helaas heb je soms jonge kinderen die
overlijden, baby’s die vlak na geboorte sterven, mensen die omkomen in
het verkeer… Dat zijn heftige begrafenissen geweest.”

Bent u ooit wel eens gebroken?

“Dat ik moest huilen? Nee… dat nooit eigenlijk. Maar zo’n brok in
de keel, dat wel. Alleen… je houdt toch je taak ook voor ogen, helpen
om iemand een waardig afscheid te geven. Misschien dat ik daarom nooit
tranen heb gekend, als uitvaartverzorger.”

Waarom wil iemand uitvaartbegeleider worden?

(Beukema grinnikt). “Ik kan alleen voor mezelf spreken, maar ik heb
de dood nooit als iets engs of lugubers gezien. Ik ben geboren in het
noorden, in Delfzijl. Ons huis stond vlakbij de kerk. Dan zag je relatief
veel begrafenissen. Als kind keek ik er gefascineerd naar. Zo veel mensen
bij elkaar, wat een happening… En iedereen in het net. Het meest
bijzondere vond ik die man met de lange jas, steek en de hoge hoed, die
alle auto’s voorging en even de hoed afzette. Kortom: de
begrafenisbegeleider. Tijdens een begrafenis doe ik het nu precies zo als
die man, die ik als kleine jongen zag… Ik ben dit ergens toch gaan
doen, door wat dat kleine jongetje in Delfzijl zag.”

Iedereen heeft zijn beeld bij uw werk, wat weet de
doorsnee persoon niet?

“Wat velen niet beseffen is dat je dag en nacht paraat moet staan.
Je wordt soms om vier uur ’s nachts gebeld met de mededeling dat iemand
overleden is. Dan ga je in de nacht al naar de familie. De overledene
moet gewassen worden, soms al opgebaard. Rouwkaart regelen, soms ook de
kist. Bij de begrafenis heb je als begeleider al je werk al gedaan,
eigenlijk.”

Is het vak veranderd, de afgelopen twintig jaar?

“Zeker, enorm. Toen ik net in Heino begon, had je meer tradities. De
buurt regelde veel dingen zelf. Dan was zo’n persoon als ik soms zelfs
niet nodig. De plaatselijke timmerman kwam, om een kist te maken. De
buurvrouwen wasten de overledene. Tradities zijn naar de achtergrond
verdwenen, ook rondom het begraven.”

En het geloof?

“Speelt ook minder een rol. Maar ik merk dat ook de grootste ongelovigen
toch zeggen: ‘Papa kijkt vast van boven mee nu’. Mensen geloven, hoe dan
ook, toch in iets mystieks, is mijn ervaring. Hoe atheïstisch iemand ook
beweert te zijn, ze praten altijd over de persoon alsof hij of zij er nog
bij is.”

Bent u ooit ook betrokken geweest bij de begrafenis van iemand die
vermoord was?

“Tweemaal… Daar zijn geen cursussen voor. Die twee gevallen
behoren tot de meest uitzonderlijke diensten in mijn werkzame leven.
Justitie en politie zijn soms bij de uitvaart, om te kijken of zich
verdachte zaken afspelen. Apart.”

Rare vraag misschien: maar heeft de dood een
bepaalde geur?

“Ja, toch wel. Er komen gassen en geuren vrij. Dat ruikt een beetje,
maar dat went in de loop der jaren. Daar kan ik over meepraten.”

Het overlijden brengt ook mensen bij elkaar die
lang ruzie hadden, stel ik mij voor?

“Oohja. Broer en zus die jarenlang geen contact hadden, maar opeens
weer oog in oog staan en opnieuw ruzie krijgen bij de kist. De kunst is:
geen partij kiezen. Ook al denk je soms: ja, broerlief heeft meer gelijk
dan zuslief. Je moet een neutrale partij blijven. Het conflict, dat is
dan iets van die twee mensen, vind ik.”

U heeft talloze begrafenissen meegemaakt maar hoe zou uw eigen dienst
moeten zijn, later.

“Sober, voor de huidige maatstaven. Ik sta wel aan de kant van
Herman Finkers die zegt: ‘Heb eerbied voor de dood’. Ik ben gelovig. Dus
ook het geloof speelt dan een rol.”

Wie zet dan voor u de hoed af?

(Schiet hard in de lach). “Dat weet ik nog niet en voorlopig maak ik
me daar nog niet druk om. Ik hoop eerst nog even van mijn pensioen te
genieten, als dat kan en mag natuurlijk.”

uit: “de
ondernemer”

 

---

 

Het bestuur van Nardus
wenst u liefdevolle feestdagen en een voorspoedig 2016.

Footer

Opzeggen

 

Deel dit bericht:

Nardus Nieuws

Meld u aan om het Nardus Nieuws te ontvangen. Ook als u geen lid bent kunt u het Nardus Nieuws aanvragen via het onderstaande formulier.