Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Samenvatting eerste werksessie Modernisering Wet op de Lijkbezorging

wet op de lijkbezorging

Nardus praat en denkt mee in de bij de modernisering van de Wet op de Lijkbezorging. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BKZ) organiseert hiertoe werksessies. Aan tafel zitten vertegenwoordigers van BKZ en de uitvaartbranche; vanuit Nardus zijn dit Leen van Loosen en Rein Bouwman.

De vraag is: hoe geven we invulling aan (verbetering van) de kwaliteit binnen de sector? In een aantal rondetafelgesprekken wordt hierover nagedacht aan de hand van deze onderwerpen:

  • de noodzaak voor een onderzoek naar incidenten in de branche;
  • Inrichting van een nationaal meldpunt voor consumenten;
  • de invulling van een congres voor de branche;
  • nut, noodzaak en mogelijkheden op het gebied van accreditatie en registratie.

Incidenten in de branche

Kamerleden willen een beter zicht hebben op de omvang van incidenten binnen de branche, om zo de noodzaak voor verdere stappen beter te kunnen beoordelen. De minister heeft toegezegd incidenten met de sector in beeld te brengen. Het voorstel van BZK is dat zij voor dit onderzoek het initiatief neemt en een onderzoek laat uitvoeren. Over de aanpak is gesproken met de uitvaartbranche.

Meer informatie over incidenten in de uitvaartbranche is wenselijk. De vraag is wat gekenmerkt kan worden als incident en wat niet. Incidenten als onlangs vertoond in een tv-uitzending van Undercover Nederland, zijn excessen van zeer kwalijke aard. Voor een beter en meer toegespitst beleid is meer inzicht nodig in de aard en omvang van de problematiek. Dat is van belang voor het kunnen vaststellen van het aantal incidenten binnen een bepaalde periode. Onderzoek zou hierin duidelijk moeten verschaffen. Als BKZ opdracht geeft tot een onderzoek in die richting, is de uitvaartbranche bereid daarin mee te werken.

Het onderzoek moet zich over de gehele uitvaartketen uitstrekken, met idealiter ijkpunten waarop het onderzoek wordt gedaan (bijvoorbeeld het moment van overlijden, de lijkschouw, de begrafenis/crematie et cetera). Bij een onderzoek naar incidenten kunnen ook andere overheidsinstellingen zoals Justitie en Veiligheid, belastingdienst, douane en OM worden betrokken.

Meldpunt

Uit het rapport Heerts blijkt dat er binnen de uitvaartsector breed draagvlak is om het huidige meldpunt open te stellen voor iedereen. Ook binnen de Tweede Kamer is er behoefte aan een meldpunt dat open staat voor iedereen, ongeacht of een uitvaartondernemer bij een brancheorganisatie is aangesloten.

Het uitgangspunt voor een meldpunt is consumentenbescherming, toegankelijk voor iedereen. Deze insteek wordt breed gedragen. Nu gebeurt het nog te vaak dat mensen er niet terecht kunnen. Het meldpunt dient verder onafhankelijk te zijn, dus niet gelieerd aan of vanuit de branche zelf en er moet anoniem gemeld kunnen worden. Een voor iedereen toegankelijk meldpunt zal beter inzicht geven ten opzichte van de huidige situatie. Een meldpunt of een klachteninstituut kan ook een onderzoeksfunctie vervullen als over vaste periodes, periodiek alle klachten en incidenten worden verzameld.
Van verschillende kanten wordt aangegeven dat een dergelijk meldpunt methodologisch gezien mogelijk niet een volledig representatief beeld oplevert. Klachten die aan de ombudsman worden gemeld, zijn niet altijd de incidenten zijn waar de politiek zich zorgen om maakt.

Congres

Volgend jaar wil BZK samen met de branche een congres organiseren voor borging van de kwaliteit in de uitvaartsector, waarbij ook ruimte is voor de inbreng van instellingen en stichtingen. Het voorstel van BZK is dat zij financieel bijdraagt aan de organisatie van het congres.

Dit voorstel wordt breed ondersteund, het congres zou onder andere aandacht kunnen schenken aan de vraag hoe de branche de kwaliteit ketenbreed kan verhogen en borgen. Diverse partijen waaronder Nardus, hebben hun medewerking aangeboden.

Accreditatie & Registratie

Vanuit de sector en ook de Tweede Kamer is het verzoek gekomen om de opleidingen tot uitvaartondernemer door een externe onafhankelijke partij te accrediteren en uitvaartverzorgers te registeren. Er is al een register uitvaartverzorgers.

Accreditatie en registratie bestaat tot op een zekere hoogte al, maar zijn nu niet uniform geregeld voor de gehele branche.

Over de vraag of en hoe dit zou moeten worden aangepast bestaat geen consensus binnen de branche. De branche kent een grote variëteit, niet alle partijen vinden accreditatie (bijvoorbeeld via het instellen van een onafhankelijk normstellend orgaan) relevant, mogelijk of gewenst.

Wel onderschrijft men dat stroomlijning en kwaliteitsverbetering dienen te beginnen aan de voorkant: bij de opleidingen en examens. Op dit moment worden er opleidingen aangeboden door twee verschillende instituten. De vertegenwoordigers hiervan geven aan dat de instituten bereid zijn om met elkaar het gesprek over samenwerking aan te gaan.

Deel dit bericht:

Nardus Nieuws

Meld u aan om het Nardus Nieuws te ontvangen. Ook als u geen lid bent kunt u het Nardus Nieuws aanvragen via het onderstaande formulier.