Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

4.1. Vergoedingsregeling

4.1. Overzicht van vergoedingen voor bestuur en werkgroepleden #

1. Vacatiegelden. #

a. Vacatiegelden kunnen worden gedeclareerd voor:

 1. Officieel uitgeschreven vergaderingen van NARDUS.
 2. Bezoeken aan (jaar)vergaderingen van aangesloten organisaties als aangewezen vertegenwoordiger van NARDUS.
 3. Bijwonen van vergaderingen van organisaties, waarin NARDUS vertegenwoordigd is mits deze organisatie als zodanig geen vacatievergoeding kent.
  Als de hiervoor bedoelde organisatie zelf vacatievergoedingen toekent wordt deze met NARDUS verrekend. Uitgangspunt is dat het NARDUS-bestuurslid dezelfde vergoeding ontvangt dan wanneer hij/zij bij NARDUS zou declareren.
 4. Voor bezoeken aan recepties en dergelijke evenementen kunnen eveneens vacatiegelden worden gedeclareerd.

b. Vacatiegelden kunnen worden gedeclareerd per bijgewoond evenement of bijgewoonde vergadering. Per aangesloten geheel van vijf (5) uren kan het basisbedrag gedeclareerd worden.

 • Duurt een evenement langer dan vijf (5) uren, dan kan de meer verbruikte tijd in hele uren worden gedeclareerd.
 • Per dag kan een maximaal bedrag worden gedeclareerd.

c. Het basis vacatiegeld bedraagt per evenement of vergadering.

2. Reiskosten. #

a. Indien per openbaar vervoer gereisd wordt – dus ook in verband met de benodigde tijd – zijn uitsluitend deze kosten declarabel. Dit wordt ingevuld door:

 • Zo mogelijk een jaarkaart (railaktiefkaart e.d.).
 • Een treinkaartje Ned. Spoorwegen 1e klas (met railaktiefkaart korting e.d.).
 • Buskosten (strippenkaart) en/of treintaxi en/of autokosten (km-prijs) naar  dichtstbijzijnde NS-station of naar huis.

b. Zij die niet per openbaar vervoer reizen, kunnen de autokosten declareren per km. Inclusief parkeergelden.

c. Bestuursleden, die uit dezelfde regio komen en per auto reizen worden geacht dit vervoer zoveel mogelijk te combineren om de totale reiskosten te beperken.

3. Verblijfskosten. #

De noodzakelijke redelijke verblijfskosten worden op nota vergoed. Hiervoor gelden geen vaste normbedragen. In principe wordt hierover vooraf overlegd met de penningmeester.

4. Vaste vergoedingen. #

Leden van het Dagelijks Bestuur ontvangen een vaste jaarvergoeding. Bij een kortere periode ontvangt men een evenredig bedrag. In bijzondere gevallen kan in overleg met de penningmeester een extra vergoeding worden verstrekt ten aanzien van telefoon/papier en reparatiekosten. Ook kan een voorfinanciering worden verstrekt ten aanzien van aan te schaffen hardware om de functie te kunnen uitoefenen.

5. Declaratieformulier. #

Leden die Nardus vertegenwoordigen kunnen aan de hand van een declaratieformulier, welke op te vragen is bij het verenigingsbureau, declaraties indienen. Het formulier mag worden gezonden naar het verenigingsbureau.
Bestuursleden worden geacht elke maand een declaratieformulier in te zenden aan het verenigingskantoor.

Betalingen worden door de officemanager klaargezet voor betaling, waarna de penningmeester akkoord geeft en de betaling wordt uitgevoerd.

Updated on 28/01/2022