Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Advertentiebeleid

8.1.1 Advertentiebeleid #

Per 15 januari 2009 is het laatste NARDUSblad in gedrukte versie verschenen.
Per 15 januari 2009 heeft de digitale nieuwsbrief de naam Nardus Nieuws gekregen. Het advertentiebeleid is n.a.v. een besluit in de bestuursvergadering van november 2010 aangepast. Besloten is dat in Nardus Nieuws advertenties kunnen worden opgenomen.

Het advertentiebeleid is dat in het Nardus Nieuws uitvaartgerelateerde advertenties geplaatst kunnen worden. Een potentiële adverteerder kan zijn belangstelling om te adverteren aangeven, een concept van een advertentie aanleveren, waarna de redactie de mogelijkheden tot plaatsing zal bezien. Als daartoe aanleiding is wordt de advertentie voorgelegd aan het bestuur van Nardus.

Overweegt u een advertentie te plaatsen?
Navolgend de gedetailleerde informatie. Nardus Nieuws is de digitale nieuwsbrief van Nardus en komt iedere maand omstreeks de 15e van de maand uit. In de vakantieperiode juli/augustus komt de nieuwsbrief minimaal éénmaal uit.

Advertentietarieven en voorwaarden 2011 #

Losse plaatsing advertentie 1/8 pagina € 90,00
Losse plaatsing advertentie 1/4 pagina € 135,00
Losse plaatsing advertentie 1/2 pagina € 220,00
Losse plaatsing advertentie 1 pagina € 350,00
     
Jaar plaatsing advertentie 1/8 pagina € 830,00
Jaar plaatsing advertentie 1/4 pagina € 1250,00
Jaar plaatsing advertentie 1/2 pagina € 1750,00
Jaar plaatsing advertentie 1 pagina € 2450,00
Al onze diensten zijn conform artikel 11.1.h. vrijgesteld van BTW.
De tarieven voor plaatsing van een advertentie in kleur zijn gelijk aan zwart/wit.

Contractprijzen #

Plaatsing maandelijks in het lopende jaartarief (rest. maanden) x 1/12 x prijs jaarplaatsing Nardus Nieuws verschijnt 11 tot 12 keer per jaar. Tot de 5e van een van een maand kan nog advertentietekst (eventueel met foto’s) worden ingezonden.

Indien de besteller der advertenties in gebreke is het verschuldigde bedrag te betalen en/of indien hij niet aantoont zo tijdig de tekst te hebben ingezonden, dat de uitgever de advertenties op overeengekomen tijd en wijze kan plaatsen, vervalt zijn recht om het in totaal gecontracteerde bedrag per geplaatste advertentie te voldoen, doch is dit bedrag dadelijk en ineens, hetzij voor het overblijvende gedeelte, opvorderbaar.
De advertenties mogen slechts ten doel hebben reclame te maken voor het bedrijf van de opdrachtgever en de uitgever heeft het recht zonder opgaaf van redenen advertenties, waar hij de inhoud met het bovenstaande of met de belangen der leden en/of abonnees in strijd acht, te weigeren.
Geen voorwaarden zijn voor partijen bindend dan bovenstaande, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Opdracht voor plaatsen advertentie #

Updated on 28/01/2022