Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Lid of géén lid

Probleem #

Bij het lidmaatschap van een uitvaartvereniging kunnen er diverse ‘soorten’ leden bestaan. Om hier duidelijkheid in te verschaffen is onderstaand een uiteenzetting gegeven van deze ‘probleem’ gevallen.

Leden zijn alle personen waar de vereniging risico voor loopt:

  1. Leden tot en met 17 jaar.
  2. Leden vanaf 18 jaar.
  3. Donateurs.
  4. Leden die na een bepaalde periode contributie betaald te hebben contributievrij worden.
  5. Leden tot en met 17 jaar die wel een contributie betalen.

Ad 1. Leden tot en met 17 jaar. #

Bij de meeste verenigingen bestaat het lidmaatschap vanaf de geboorte, met die restrictie, dat ze wel aangemeld moeten zijn bij de vereniging, maar tot aan de leeftijd van 18 jaar (bij sommige verenigingen 16 jaar) vrijgesteld zijn om contributie te betalen. Bij een overlijden voor de 18e levensjaar worden dezelfde regels gebruikt als de leden vanaf 18 jaar die wel contributie betalen. Soms wordt bij doodgeboren kinderen of bij een overlijden in de 1e, 2e of 3e levensjaar nog een korting toegepast op de pakketwaarde.

Ad 2. Leden vanaf 18 jaar. #

Leden vanaf 18 jaar betalen tot aan het overlijden een contributie aan de vereniging en krijgen bij overlijden een pakket diensten of ontvangen een gekapitaliseerde waarde van het pakket als korting op de totaalnota.

Ad 3. Donateurs. #

Enkele verenigingen kennen dit in de vorm van ‘donateurs’. Een donateur is geen lid van de vereniging en heeft, in tegenstelling tot gewone leden, geen recht op gebruik van de faciliteiten van de vereniging, tenzij daar een afwijkende regeling voor bestaat. Een donateur heeft geen stemrecht en geen toegang tot de algemene ledenvergadering, tenzij daar een afwijkende regeling voor bestaat.

Ad 4. Leden die na een bepaalde periode contributie betaald te hebben contributievrij
worden. #

Deze verenigingen volgen de verzekeringsmaatschappijen die een polis afgeven, welke na een bepaald aantal jaren (meestal 30) premievrij worden en bij het overlijden afgehandeld c.q. uitgekeerd worden. In principe zijn en blijven deze personen lid van de vereniging.

Ad 5. Leden tot en met 17 jaar die wel een contributie betalen. #

Als een vereniging de leden vanaf de geboorte tot aan de leeftijd van 18 jaar wel contributie laten betalen, dan kunnen die dus beschouwd worden als volwaardig lid, ongeacht hoeveel de contributie is en ook ongeacht of er een contributiekorting plaats vindt op basis van leeftijd.

Conclusie #

Zoals aangegeven onder 1, 2, 4 en 5 zijn leden van een vereniging.
Zoals aangegeven onder 3 zijn geen leden van een vereniging.

Opm.1. Bestand. #

De naam en persoonlijke gegevens van de personen welke in verschillende onderdelen van een vereniging meehelpen om de vereniging draaiende te houden (hetzij leden, hetzij donateurs, hetzij medewerkers) kunnen wel allemaal in één (leden-)bestand bijgehouden worden. Door ieder een aparte code mee te geven kan er onderscheid gemaakt worden voor de diverse personen.

Opm.2 Donateurs. #

In de vrije encyclopedie staat de volgende omschrijving voor donateur:
Een donateur is een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die een organisatie van geldelijke middelen, goederen en/of diensten voorziet in de hoop dat de organisatie hierdoor beter zijn doel kan nastreven.
Een donateur is geen lid van de betreffende organisatie en heeft, in tegenstelling tot gewone leden geen recht op gebruik van de faciliteiten van de organisatie. In principe is iedereen donateur die een bijdrage geeft, hoe gering ook. Sommige organisaties hanteren het principe van donateurlidmaatschap, dat verkregen kan worden door een vastgestelde minimumdonatie. Een donateurlidmaatschap kan bepaalde rechten geven, bijvoorbeeld het ontvangen van het verenigingsblad of het deelnemen aan evenementen van de instantie, soms tegen een gereduceerd bedrag. De minimumdonatie is meestal lager dan de contributie die door een lid wordt betaald. Een normaal lid heeft soms ook bepaalde niet financieel gerelateerd plichten, zoals meehelpen aan onderhoud. Een donateurlidmaatschap geeft enkel de plicht tot het betalen van de minimumdonatie.

Een donateur heeft geen stemrecht en geen toegang tot de algemene ledenvergadering, tenzij daar een afwijkende regeling voor bestaat

Updated on 28/01/2022