Branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk

Brief aan werkgevers: CAO geëindigd

Beste leden,

Helaas zijn werkgevers en vakbonden niet tot een onderhandelingsakkoord gekomen. Het eindbod dat werkgevers hebben ingebracht is op 23 februari jl. door de vakbonden afgewezen.

Dit heeft tot gevolg dat per 1 maart de cao is geëindigd, evenals de Algemeen Verbindend Verklaring. Toch moeten gebonden werkgevers de cao blijven toepassen als de geldigheidsduur voorbij is en er nog geen nieuwe cao tot stand is gekomen. De cao-bepalingen zijn namelijk onderdeel geworden van de arbeidsovereenkomst. Dit heet nawerking.

Wij hebben de vakbonden onlangs het volgende bericht gestuurd:

Op 20 januari jl. hebben wij met elkaar moeten vaststellen dat een onderhandelingsakkoord buiten bereik lag. Daarom hebben wij die dag een eindbod gedaan (tekst en bijlagen verzonden op 21 januari). Jullie hebben dat met een negatief advies voorgelegd aan jullie leden.

Met teleurstelling hebben wij kennis genomen van jullie emailbericht d.d. 23 februari jl. waarin jullie melding maken van het feit dat een overgrote meerderheid van de leden het eindbod integraal heeft afgewezen. Daarbij gaven jullie aan dat de gezamenlijke vakbonden graag opnieuw met ons in overleg treden om uit de nu ontstane impasse te geraken.

Wij zijn nog steeds van mening dat wij een keurig en zelfs mooi eindbod hebben gedaan dat past bij goed werkgeverschap en bij de branchebrede bedrijfseconomische context.
Bovendien: van meerdere voor ons belangrijke en voor jullie gevoelige onderwerpen hebben wij tijdens de onderhandelingen besloten die te laten vervallen in de hoop en verwachting dat een onderhandelings¬resultaat bereikt zou worden dan wel dat het eindbod geaccepteerd zou worden. Dat bleek helaas niet het geval
.

Een eindbod is een eindbod en de besturen van BGNU, NARDUS EN WVNC zien in jullie email geen aanleiding om de onderhandelingen te heropenen.
Mochten jullie een concrete kans zien om alsnog tot een akkoord te komen (in het besef dat ons voorstel met betrekking tot het arbeidstijdenkader conform punt 11 uit ons eindbod voor ons van wezenlijk belang is) dan lijkt het ons goed dat jullie je in eerste instantie wenden tot de voorzitter van het overleg (en jullie ideeën om tot beweging te komen met hem delen), Marco Bijl, die dan vervolgens contact met ons kan opnemen.

Het is goed om te weten dat wij alle werkgevers in de branche zullen oproepen om per 1 april a.s. op vrijwillige basis ‘een cao-toeslag’ aan de werknemers toe te kennen van 3,25%.
Deze wordt dan uiteraard verdisconteerd met een cao-indexatie, mocht die alsnog op enig moment tot stand komen.

Ter toelichting op dat percentage:
• Conform ons eindbod beoogden we een cao-indexatie van 2,75% voor maart 2022 – maart 2023;
• Omdat we de cao-toeslag pas per 1 april a.s. in kunnen doorvoeren resteren er 11 maanden en corrigeren we met factor 12/11;
• Een cao-indexatie zou ook van invloed zijn op o.a. de vakantietoeslag, maar vanwege de complexiteit die het met zich mee zou kunnen brengen corrigeren we alleen voor het binnen de onderneming geldende percentage voor de vakantieslag (doorgaans 8% of 8,33%).
DUS: cao-toeslag = 2,75 * 12/11 * 1,08(33) = 3,24%, afgerond 3,25%.”

Het bestuur van Nardus brengt dit advies, in afstemming met het Algemeen bestuur graag over aan de leden van onze vereniging:

  • invoering (onverplicht) van een cao-toeslag van 3,25% per 1 april 2022;
  • de toeslag wordt berekend over het contractueel overeengekomen vaste bruto maandsalaris *);
  • de toeslag telt niet mee in de grondslag voor overige arbeidsvoorwaarden (zoals pensioen en ziekengeld);
  • salarissen en salarisschalen worden niet aangepast;
  • de toeslag is voorwaardelijk en eindigt met ingang van de maand waarop met de bonden alsnog een formele cao-indexatie wordt overeengekomen.

*) voor oproepkrachten kunt u uitgaan van het gemiddelde uitbetaalde salaris over de afgelopen 12 maanden.

Dit advies zal door de onderhandelingsdelegatie ook onder de aandacht worden gebracht van werkgevers die geen lid zijn van een werkgeversvereniging, en hun werknemers.

Updated on 28/03/2022